Сигурна връзка SSL

Този софтуер е създаден по проект № BG16RFOP002-2.040-1385-C01, Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал на „Хост 2“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.